Sesje i uchwały

Rada Dzielnicy podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał podczas sesji. Sesje są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz w kwartale (na ogół co miesiąc – 1,5 miesiąca) i są otwarte dla każdego mieszkańca – o terminach informujemy na stronie głównej.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Każdy radny w głosowaniu jawnym oddaje głos „za” lub „przeciw” lub „wstrzymujący”.

Z każdej sesji zostaje sporządzony protokół, który przygotowuje Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.

W razie problemów z otwarciem plików PDF, zainstaluj program Adobe Reader (lub jego zamiennik).